1DX00931

1DX00931

Sh Surjit Singh, President WPO Abu Dhabi, Sh Vikram Sahney and Sh. Navdeep Suri presenting a portrait of Shri Guru Nanak Dev ji to Sheikh Al Nahyan.